המשרד מלווה את לקוחותיו בכל שלבי עסקת המקרקעין )מכירה / קניה / עסקאות
קומבינציה / ניהול נכסים / איחוד וחלוקה ורישום(, החל משלבי המשא ומתן הראשוניים ועד
לסיומה של העסקה ורישומה בפועל במנהל מקרקעי ישראל ובלשכת רישום המקרקעין )טאבו(
לפי העניין, תוך שימת דגש על ההיבטים המשפטיים והמיסויים טרום ההתקשרות החוזית.
בין היתר מלווה המשרד את הלקוח בכל הקשור בהתקשרות עם גופים פיננסיים )בנקים / חברות
ביטוח וכיוב'( ובטיפול מול רשויות המס )דיווחי מס / עררים / השגות( וגורמי התכנון והבניה
)הסדרת חריגות בנייה/הקלות/היטלים(.
בנוסף מתמחה המשרד בייצוג בעלי זכויות וחברות יזמיות בתחום ההתחדשות העירונית – תמ"א
38 על רבדיה השונים )חיזוק מפני רעידות אדמה/הריסה ובניה( ופינוי בינוי / בינוי פינוי.
פרויקטים בטיפולנו:
תמ"א 38 רחוב הבנים 109 ,נס ציונה: ערב עלייה לקרקע.
תמ"א הריסה רחוב סוקולוב 4 ,בת – ים: הליכי תכנון בוועדה המקומית.
תמ"א הריסה רחוב בן ציון 5 בת – ים: ערב החלטת הוועדה המקומית לאישור התכניות.
תמ"א הריסה רחוב סשה ארגוב 5-3 ,חולון: בשלבי מו"מ משפטי ומסחרי מתקדמים.
פינוי בינוי רחוב יצחק שדה 33 ,בת – ים: ערב הגשת תכניות )גרמושקה( לוועדה המקומית.